معرفی انواع دستگاه های سی ان سی

دستگاه سی ان سی ak776-90

 

مدل

rty

rtrt / sdfsd S2

  

ابعاد

30 * 90 * 60 
سانتی متر

30 * 180 * 80 
متر

  

عمق حک

15 سانتی متر

15 سانتی متر

  

حداکثر سرعت حک

6000
میلی متر

6000
میلی متر بر دقیقه

  

Spindle

5/5kw

5/5kw

  

سیستم خنک کننده

آب خنک

آب خنک

  

نوع ریل های ( X,Y,Z )

مربعی خطی

مربعی

  

اندازه ابزار

12/7 , 6 . 3/175

12/7 , 6 . 3/175

  

نوع فایل دریافتی

G کد

G کد

  

محور های اتقال دهنده

X , Z دنده شانه ای
Ball Screw Z

X , Z دنده شانه ای
Ball Screw Z

  

 

 

معرفی انواع دستگاه های سی ان سی

دستگاه سی ان سی ak776-90

 

مدل

rty

rtrt / sdfsd S2

  

ابعاد

30 * 90 * 60 
سانتی متر

30 * 180 * 80 
متر

  

عمق حک

15 سانتی متر

15 سانتی متر

  

حداکثر سرعت حک

6000
میلی متر

6000
میلی متر بر دقیقه

  

Spindle

5/5kw

5/5kw

  

سیستم خنک کننده

آب خنک

آب خنک

  

نوع ریل های ( X,Y,Z )

مربعی خطی

مربعی

  

اندازه ابزار

12/7 , 6 . 3/175

12/7 , 6 . 3/175

  

نوع فایل دریافتی

G کد

G کد

  

محور های اتقال دهنده

X , Z دنده شانه ای
Ball Screw Z

X , Z دنده شانه ای
Ball Screw Z

  

 

  

 

 دستگاه cnc  مدل   45 tr

مدل

rty

rtrt / sdfsd S2

ابعاد

30 * 90 * 60 
متر

30 * 180 * 80 
سانتی متر

عمق حک

55 سانتی متر

15 سانتی متر

حداکثر سرعت حک

55000

60600
میلی متر بر دقیقه

Spindle

5/5kw

5/5kw

سیستم خنک کننده

آب خنک

آب خنک

نوع ریل های

مربعی خطی

 

اندازه ابزار

12/7 , 6 . 3/16675

17 , 6 . 3/1665

 

G کد

 

محور های اتقال دهنده

X , Z دنده شانه ای

X , Z دنده شانه ای

 

دستگاه  cnc مدل we675

 

مدل

Rty

 

ابعاد

30 * 90 * 60 
سانتی متر

 

عمق حک

15 سانتی متر

 

حداکثر سرعت

6000
میلی متر بر دقیقه

 

Spindle

5/5kw

 

سیستم خنک کننده

آب خنک

 

نوع ریل های ( X,Y,Z )

مربعی خطی

 

اندازه ابزار

12/7 , 6 . 3/175

 

نوع فایل دریافتی

G کد

 

محور های اتقال دهنده

X , Z دنده شانه ای
Ball Screw Z